ตำแหน่ง : ช่างฝ่ายบริการลูกค้า

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายระเอียดงาน     :   1.  ให้บริการตรวจซ่อมงานตามที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า ( ตามสัญญาการซ่อมบำรุง ) ตู้จ่ายน้ำมัน
                            2.  ตรวจเยี่ยมสถานีบริการ ( Maintenance ตู้จ่าย ) ในเขตที่ได้รับผิดชอบ
                            3.  ดูแลอะไหล่สำรองในรถให้พอเพียง และจำนวนถูกต้องตาม Stock Card พร้อมตัดเบิก-จ่ายให้ Update
                            4.  ดูแลรถยนต์ที่ใช้ในการวิ่งซ่อมงานให้มีความสะอาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
                            5.  นำส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบรายงานการซ่อม , Daily , เงินสดจากลูกค้า ให้ทันตามกำหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่ และ สาขา
จังหวัด               :   ปทุมธานี , ลำปาง , ขอนแก่น , สงขลา
อัตรา                 :   10 ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ปวช. , ปวส. ขึ้นไป ( ทุกสาขาวิชา )

2. เพศ                :   ชาย

3. อายุ                :   20 ปี ขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :    ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5.ความสามารถ    :     สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ , มีใบขับขี่รถยนต์ , มีความซื่อสัตย์

                              มีความรับผิดชอบสูง , สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายขาย

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี
รายระเอียดงาน     :   Import Part
                             1.  ติดต่อประสานงานกับ Shipping

                         2.  คิดค่าภาษี และ ค่า Freight , แจ้ง AC  ทำเช็ค เพื่อนำสินค้าออก

                         3.  คิดค่าจ่ายของ Shipping, คิดค่าใช้จ่าย Insurance ก่อนส่งให้ AC

                         Export Parts

                          1.  ติดต่อประสานงานกับ Shipping , จองเรือ และ Freight

                          2.  เบิก

                          3.  ออก Invoice พร้อมทั้งจัดส่ง

                          4.  จัดทำเอกสารในการขอคืนภาษีส่งออก

                        Sale Spare Parts

                          1.  ทำใบเสนอราคา

                          2.  ออก PR สั่งซื้อ

                          3.  เบิกและ Pack สินค้า

                          4.  ออก Invoice พร้อมทั้งจัดส่งสินค้า

                        Sale Dispensing ( เฉพาะ Tatsuno Shanghai และ Tatsuno Japan )

                          1.  ประสานงานกับ SCG และ NTC ในการสั่งตู้จ่าย และเบิกตู้จ่าย

                          2.  เปิด – ปิด Job order

                          3.  ออก Invoice

                         BOI  Parts

                           1.  คิดค่าภาษีประจำปี เฉพาะในส่วนของ BOI Spar Parts

สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่  ( ลำลูกกาคลอง 2 )
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   2 ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   Bachelor ‘s degree up in Marketing หรือเกี่ยวข้อง

2. เพศ                :   หญิง  / ชาย

3. อายุ                :   23 ปี ขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :    0-1 ปี

5.ความสามารถ    :     ภาษาอังกฤษดี , มีทักษะในงานคอมพิวเตอร์อย่างดี , ทักษะการประสานงาน และ เจรจา
                              ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ( ชาย )
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายระเอียดงาน     :   1.  รับใบงาน PR จากแต่ละแผนกที่มีลายเซ็นผู้อนุมัติจาก Mgr. ของแผนกผู้ใช้ และ FM ตามลำดับ
                            2.  ออก PO
                            3.  ติดต่อกับ Supplier จัดหาของตามใบ PO
                            4.  ตามของจาก Supplier จนของมาส่ง
                            5.  เป็นผู้ประสานงานติดต่อให้แผนกผู้ใช้มาตรวจสอบสินค้าจาก Supplier
                            6.  จัดเตรียม Invoice ของ Consumable Parts มาลง Book เพื่อให้แผนกบัญชี
                            7.  โต้ตอบ E-mail ภาษาอังกฤษ กับ Oversea Supplier
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่  ( ลำลูกกาคลอง 2 )
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   1 ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ปวส. , ปริญญาตรี

2. เพศ                :   หญิง

3. อายุ                :   23 - 26 ปี

4.ประสบการณ์     :    0-1 ปี

5.ความสามารถ    :    ทำคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีความรู้เรื่องการจัดซื้อ
                              มีความรู้ด้วนภาษาอังกฤษในระดับดี  การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
ตำแหน่ง : พนักงานสโตร์

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายระเอียดงาน     :   1. ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออกและทำรายงานการตรวจสอบ
                            2. จัดทำสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า เข้า-ออก สรุปการเข้าออกของสินค้า
                            3. ติดต่อประสานงานกับทางแผนกบัญชี และฝ่ายผลิต ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อทำการตรวจสอบสต๊อกสินค้า
                            4. จัดทำรายงานสรุปสต๊อกและการเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกประจำเดือน ประจำปี ของบริษัท รายงานต่อหัวหน้างาน และแผนกที่เกี่ยวข้อง
                            5. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขนสินค้า หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
                            6. จัดทำเอกสารของระบบ  ERP Program ( IFS) และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนก
                            7. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาในส่วนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
                            8.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่  ( ลำลูกกาคลอง 2 )
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   2 ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ปวช. , ปวส. ขึ้นไป ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

2. เพศ                :   ชาย

3. อายุ                :   23 - 30 ปี 

4.ประสบการณ์     :    1 - 2 ปี

5.ความสามารถ    :    มีความซื่อสัตย์ อดทน และพร้อมที่จะเรียนรู้งาน กระตือรือล้น
                             ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างาน ฝ่ายสโตร์

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายระเอียดงาน     :   1. ควบคุมดูแลบริหารการรับ-จ่ายสินค้าด้านคลังสินค้า
                            2. ควบคุมดูแลบริหารสินค้าคงคลัง
                            3. ควบคุมดูแล บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้าคงคลัง
                            4. ควบคุมดูแล พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
                            5. ควบคุมงานด้านการรับ-จ่ายสินค้า
                            6. ตรวจสอบและดูแลรักษาสินค้าคงคลัง
                            7. ดำเนินงานด้าน ISO และ 5ส.
                            8. จัดทำรายงานข้อมูลคลังสินค้าต่อผู้บังคับบัญชา
                            9. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายคลัง
                           10. ดูแลระบบคลังสินค้าด้วยระบบ IFS Program
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่  ( ลำลูกกาคลอง 2 )
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   1 ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา / ปริญญาตรีทุกสาขา

2. เพศ                :   ชาย

3. อายุ                :   28 - 35 ปี 

4.ประสบการณ์     :    1 - 2 ปี

5.ความสามารถ    :    ทัศนคติดี มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้งาน กระตือรือล้น
                             ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
                             มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า การเบิก-จ่าย, การควบคุมสต๊อก, การจัดเก็บสินค้าคงคลัง
                             สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office, Email
                             ขับรถยนต์  โฟลคลิฟท์ ได้
                             สามารถทำงานกลางแจ้งได้
                            *มีประสบการณ์ระบบ ERP- IFS Program จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายระเอียดงาน     :  1.  รับนโยบาย ผู้บริหารมาทำการสื่อสาร ,จัดงาน และแบ่งความรับผิดชอบในผ่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์
                           2.  พัฒนา โปรแกรม (software ) ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
                           3.  พัฒนา ฮาดร์แวร์ ( electronic ) ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
                           4.  ติดตามงานโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย
                           5.  สร้างสรรค์โครงการเพื่อพัฒนาระบบ และผลิตภัณฑ์ขององค์กร
                           6.  พัฒนาศักยภาพของพนักงานในฝ่าย
                           7.  ดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
                           8.  รายงานผล
                           9.  อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่  ( ลำลูกกาคลอง 2 )
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   1 ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ปริญาญาตรี ขึ้นไป ( สาขาวิศวกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง )

2. เพศ                :   ชาย

3. อายุ                :   30 ปี ขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :    3 - 5 ปี

5.ความสามารถ    :     ภาษาอังกฤษดี มีทักษะในงานคอมพิวเตอร์ดี , มีทักษะในเรื่องภาวะผู้นำ
                               สามารถใช้โปรแกรม 2D , 3D , Auto Cad , Solid Work  
                               หากมีประสบการณ์การออกแบบผลิตภัณฑ์  และ การผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงาน

สามารถ ส่งอีเมลล์ ประวัติ มาได้ที่

jobs@tatsuno.co.th

หรือ

info@tatsuno.co.th

ติดต่อ

คุณกัลยา / คุณโสภิดา
02-532-0987 #176 , 102