ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายแผนกค้นคว้า และ พัฒนาวิจัย ( Reserch and  Delvelopment  Manager )

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน     :   1.  รับนโยบาย ผู้บริหารมาทำการสื่อสาร ,จัดงาน และแบ่งความรับผิดชอบในผ่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์
                            2.  ติดตาม , สร้างสรรค์โครงการเพื่อพัฒนาระบบ และผลิตภัณฑ์ขององค์กร
                            3.  พัฒนาศักยภาพของฝ่ายให้สูงขึ้น
                            4.  ดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา,สั่งการแก้ไขปัญหา
                            5.  รายงานผล
                            6.  อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   1  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ปริญาญาตรีขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศ                :   ชาย

3. อายุ                :   35  ปีขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :    5 - 10  ปี

5.ความสามารถ    :     ภาษาอังกฤษดี มีทักษะในงานคอมพิวเตอร์ดี , มีทักษะในเรื่องภาวะผู้นำ

                              สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาAutocad, 3D ,ASP,.Net, VB.Net, asp.net, Java, PHP, C#,JQuery, My SQL Server, SQL Server.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตำแหน่ง : พนักงานแผนกค้นคว้า และ พัฒนาวิจัย

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน     :   1.  สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD เขียน 2D , 3D และ ใช้งาน Solid Work ได้เป็นอย่างดี
                            2.  สามารถออกต่างจังหวัด และ ออกหน้าไซด์งานได้
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   1  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ปวส              สาขา : ช่างกลโรงงาน , อุตสาหการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

                             ปริญญาตรี    สาขา : วิศวะเครื่องกล , อุตสาหการ  หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศ                :   ชาย

3. อายุ                :   25 - 35 ปี

4.ประสบการณ์     :    2 - 3 ปี ขึ้นไป

5.ความสามารถ    :     สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ , มีใบขับขี่รถยนต์ , มีความซื่อสัตย์

                              มีความรับผิดชอบสูง , สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ตำแหน่ง : ช่างฝ่ายบริการลูกค้า

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน    :   1.  ให้บริการตรวจซ่อมงานตามที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า ( ตามสัญญาการซ่อมบำรุง ) ตู้จ่ายน้ำมัน
                            2.  ตรวจเยี่ยมสถานีบริการ ( Maintenance ตู้จ่าย ) ในเขตที่ได้รับผิดชอบ
                            3.  ดูแลอะไหล่สำรองในรถให้พอเพียง และจำนวนถูกต้องตาม Stock Card พร้อมตัดเบิก-จ่ายให้ Update
                            4.  ดูแลรถยนต์ที่ใช้ในการวิ่งซ่อมงานให้มีความสะอาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
                            5.  นำส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบรายงานการซ่อม , Daily , เงินสดจากลูกค้า ให้ทันตามกำหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่ และ สาขา
จังหวัด               :   ปทุมธานี , ลำปาง , ขอนแก่น , สงขลา
อัตรา                 :   2  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :    ปวช. , ปวส. ขึ้นไป ( ทุกสาขาวิชา )

2. เพศ                :    ชาย

3. อายุ                :    21 ปี ขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :    ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5.ความสามารถ    :     สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ , มีใบขับขี่รถยนต์ , มีความซื่อสัตย์

                              มีความรับผิดชอบสูง , สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน     :  ตามข้อกำหนดของบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   2  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. ขึ้นไป ( ทุกสาขาวิชา )

2. เพศ                :   ชาย

3. อายุ                :   21 ปี ขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :    ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5.ความสามารถ    :    มีความซื่อสัตย์ , มีความรับผิดชอบสูง , ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ตำแหน่ง : พนักงานออฟฟิต (ผู้พิการ)

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน     :  ตามข้อกำหนดของบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   1  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ม.3 ขึ้นไป 

2. เพศ                :   ชาย / หญิง

3. อายุ                :   21 ปี ขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :    ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5.ความสามารถ    :    มีความซื่อสัตย์ , มีความรับผิดชอบสูง 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ตำแหน่ง : แม่บ้าน

สวัสดีการ            :   เงินเดือน การท่องเที่ยวประจำปี  ประกันสังคม ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน     :   1.  มีความรับผิดชอบ
                            2.  ขยัน
                            3.  อดทน
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   0  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   -

2. เพศ                :   หญิง

3. อายุ                :   25 ปีขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :    ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ( ถ้ามีประสบการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ )

5.ความสามารถ    :     ขยันทำความสะอาด 

                              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตำแหน่ง : แม่ครัวทำอาหาร

สวัสดีการ            :   เงินเดือน การท่องเที่ยวประจำปี  ประกันสังคม ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน     :   1.  มีความรับผิดชอบ
                            2.  ขยัน
                            3.  อดทน
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   0  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   -

2. เพศ                :   หญิง - ชาย

3. อายุ                :   25 ปีขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :    3 - 5  ปี

5.ความสามารถ    :     ทำอาหารรสชาติได้ดี สะอาด 

                              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิธีการสมัครงาน

สามารถ ส่งอีเมลล์ ประวัติ มาได้ที่

jobs@tatsuno.co.th

หรือ

info@tatsuno.co.th

ติดต่อ

คุณกัลยา / คุณโสภิดา
02-532-0987 #176 , 102