ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ IT Support 

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน    :    1. ศึกษาและทำความเข้าใจระบบการทำงานขององค์กร
                            2. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ต่อพวงให้กับผู้ใช้งาน ที่ได้รับมอบหมาย
                            3. ให้คำแนะนำการใช้งานขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานประจำวันได้
                            4. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์
                            5. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน, ตอบคำถามหรือให้คำปรึกษากับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งานระบบงานภายในบริษัท
                            6. บันทึกรายละเอียดของการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือที่ได้ทำการแก้ไขในแต่ละวัน ลงในแบบบันทึกหรือระบบที่กำหนดไว้
                            7. เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการทำรายงานบันทึกรายละเอียดของอุปกรณ์ โปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์
                            8. ตรวจสอบและควบคุมให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ
                            9. ติดตามปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไของค์กรให้สามารถรองรับปัญหาและ
                               ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                           10. ศึกษาและติดตามข่าวสารเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
                           11.  ร่วมทำงานในโครงการ IT ต่างๆของบริษัท และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                           12. รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   1  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :    ปวช. - ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพศ                :    ชาย

3. อายุ                :    21 - 28 ปี

4.ประสบการณ์     :    1 ปีขึ้นไป

5.ความสามารถ    :     เก็บความลับของบริษัทได้ , ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี , มีความซื่อสัตย์ , มีความรับผิดชอบสูง , ขยัน


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ตำแหน่ง : พนักงานช่างเชื่อม 

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน     :  พนักงานฝ่ายผลิต
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   2  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :    ปวช. , ปวส. ขึ้นไป ( ช่างทุกสาขาวิชา หรือ ที่เกี่ยวข้อง )

2. เพศ                :   ชาย

3. อายุ                :   25 ปี ขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :     3 ปีขึ้นไป

5.ความสามารถ    :    มีความซื่อสัตย์ , มีความรับผิดชอบสูง , ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วิธีการสมัครงาน

สามารถ ส่งอีเมลล์ ประวัติ มาได้ที่

jobs@tatsuno.co.th

หรือ

info@tatsuno.co.th

ติดต่อ

คุณกัลยา / คุณโสภิดา
02-532-0987 #176 , 102
HOT NEWS

แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและที่อยู่