บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดยร่วมทุนระหว่าง

  - บริษัท ทัทซูโน่ คอร์เปอเรชั่น (Japan)
  - บริษัท นานาชาติ เทรดเดอร์ส คอนซอลิเดชั่น จำกัด (NTC)
  - บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด (SCG Thailand)

ได้มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2532 ได้เริ่มนำเนินการผลิตตู้จ่ายน้ำมันทั้งแบบแมคคานิกส์ และ แบบอิเลคทรอนิคส์ ส่งขายยังต่างประเทศในแถบ เอเชีย พร้อมให้บริการด้านการซ่อมบำรุงสถานีบริการของบริษัทน้ำมันต่างๆ มีสาขาที่ให้บริการทั่วประเทศ ได้แก่จังหวัด ลำปาง , ขอนแก่น และ สงขลา และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถตีตราความเที่ยงตรงของการจ่ายน้ำมันได้เทียบเท้ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


Brands and distributor