เติมเต็มความสุขให้กันและกัน

เราจะเป็นที่พึ่งพาของสังคมโดยการพัฒนาด้านพลังงานของโลกอย่างต่อเนื่องHappiness

H  :  Health มีสุขภาพที่ดี

A  :  Alliance มีสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

P  :  People ห่วงใยครอบครัวและสังคม

P  :  Proactive มีแนวคิดเชิงรุก

I   :  Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย

N :   New normal ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

E  :  Environment เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

S  :  Safety ปลอดภัยไว้ก่อน

S  :  Service mind บริการด้วยหัวใจ